Arménsko

Yerevan State Institute of Theater and Cinematography (YSITC) je jedinou vysokoškolskou inštitúciou v oblasti divadla a filmu v Arménsku. Štyri fakulty YSITC (Divadelná fakulta, Filmová fakulta, Televízia a animácia, Fakulta histórie, teórie a manažmentu umenia) ponúkajú viac ako desať bakalárskych, magisterských a dva doktorandské programy a prijímajú približne 1 000 študentov v Jerevane a na pobočkách v troch ďalších mestách.

Divadelná fakulta ponúka bakalárske a magisterské programy v oblasti herectva / 4 + 2 /, réžie / 4 + 2 / a choreografické režisérstvo / 4 + 2 /. Odbory sú riadené skúsenými a významnými majstrami, známymi  profesormi, ktorí majú pozoruhodné úspechy v divadle a vo filmovom priemysle. Študentské divadlo – laboratórium je dôležitou súčasťou aktivít študentov. Učebné centrum tvorivých technológií ponúka prostredie pre filmárov a hercov, aby experimentovali a vytvárali projekty od konceptu po dokončenie.

Ako jedno z najväčších kultúrnych centier v regióne Južného Kaukazu, Jerevan, ponúka každoročne medzinárodne uznávané divadelné a filmové festivaly, v ktorých sa lektori a študenti aktívne zúčastňujú. Konferencie, semináre, okrúhle stoly a majstrovské kurzy, ktoré vedie vždy iný skúsený zahraničný odborník, sa pravidelne konajú v inštitúte. Okrem toho má YSITC svoj vlastný medzinárodný festival mládeže “Art-Fest”.

Brno

Janáčková akadémia múzických umení bola založená v roku 1947. Nasledovala organovú školu založenú v roku 1881 a Brnenské konzervatórium založené v roku 1919. Založenie školy bolo výsledkom dlhodobého úsilia umeleckej legendy – Leoša Janáčka. Založenie JAMU naplnilo Janáčkové úsilie o vytvorenie umeleckej školy, kde absolventi konzervatória a iní talentovaní študenti môžu rozvíjať svoje schopnosti. Počas prvého roku na oboch fakultách študovalo 85 študentov. (66 na Hudobnej fakulte a 19 na Divadelnej fakulte). Divadelná fakulta spolu s Hudobnou fakultou vytvorila Janáčkovú akadémiu múzických umení v Brne, ktorá ovplyvnila hudbu a divadlo od svojho založenia. JAMU je verejná vysoká škola a jej hlavnou úlohou je tretí stupeň vzdelania v oblasti umenia (hudba, divadlo, tanec, multimédia) v akreditovaných študijných programoch.

V roku 2006 JAMU prešla na trojstupňový študijný systém (bakalár, magister a PhD). Štandardná dĺžka vzdelávania pre bakalársky stupeň sú tri roky, pre magisterské štúdium dva roky a pre PhD štyri roky. Od roku 2010 do roku 2012  sa budovalo Divadlo na Orlej ulici- Hudobné a divadelné laboratórium JAMU. Je to multifunkčná budova, ktorá je zameraná na muzikálové a operné predstavenia. JAMU vstúpila do histórie Brna a pomohla mu vytvoriť imidž – nie len množstvom divadelných predstavení a koncertov, ale aj organizovaním festivalov, konferencií, stretnutí, kurzov – a v neposlednom rade má vplyv na vzdelanie, podporuje a objavuje umelecké osobnosti, ponúka im prostredie pre ich kreatívnu činnosť a premietnuť teóriu do praxe.

V súčasnosti je na Divadelnej fakulte JAMU zhruba 350 študentov a viac ako tisíc absolventov po celom svete za posledných 25 rokov. Mnohí z nich sa stali významnými reprezentantmi Českej republiky, európskych umelcov a spoločenského života.

Divadelná fakulta je dynamicky rozvíjajúcou sa súčasťou Janáčkovej akadémia múzických umení v Brne. Jej najvýznamnejšími oblasťami sú- pedagogickosť, umeleckosť a akademickosť. Divadelná fakulta je na vysokej úrovni umeleckého vzdelávania, ktoré príjíma študentov na základe talentových skúšok. Len desatina zo všetkých uchádzačov o štúdium  prejde prijímacím konaním a je prijatá.

Bulharsko

Divadelná katedra na New Bulgarian Universit vznikla v roku 1992 pri divadelnom riaditeľovi Vazkresia Viharova a v roku 1999 sa stala samostatnou štruktúrnou jednotkou na Novej bulharskej univerzite. V súčasnosti je Vazkresia Viharova  výkonným riaditeľom univerzitného divadla. Súčasná vedúca katedry je jedna z najvýznamnejších divadelných herečiek – doc. Snežina Petrova. Univerzitné divadlo a Divadelná fakulta spolupracujú na výrobe a distribúcii divadelných výsledkov. Divadelná fakulta je členom IETM, EAST, ELIA a naďalej rozširuje svoju medzinárodnú činnosť. Činnosť oddelenia zahŕňa širokú škálu projektov, seminárov a predstavení v oblasti divadla, réžie, výtvarného a úžitkového umenia.

Katedra divadla poskytuje moderné vzdelávanie podľa divadelných znalostných tradícií a metód, pričom je pevne založené na najmodernejších vyučovacích metódach a praktikách v oblasti umenia.
Poslaním katedry je vzdelávanie, ktoré podporuje divadlo ako aktívnu súčasť verejného systému, pričom sa usiluje zachovať kultúrne pamiatky, posilňovať svoje hodnoty a rozširovať svoje duchovné obzory tým, že určuje míľniky a hodnoty pre ľudí. Katedra divadla sa venuje príprave kvalifikovaných špecialistov v oblasti divadla a dramaturgie, založených na obidvoch veľkých európskych a univerzálnych ľudských hodnotách a priorít v modernom kultúrnom rozvoji bulharského národa. V novom dynamickom prostredí inštitucionálnych a estetických zmien, ktoré sa odohrávajú v divadle celoštátne a globálne, je stratégia katedry poskytovať divadelné vzdelávanie, ktoré pripravuje študentov na prácu v širokom spektre súčasnom  interpretačnom umení. Tento typ vzdelávania sa zameriava na budovanie zručností na hľadanie a vytvorenie toľko potrebného spojenia v týchto dňoch s rôznymi skupinami a novým publikom v spoločnosti. Medzi strategickými prioritami katedry je otvorenie divadla a divadelného vzdelania do všetkých sfér verejného života a sociálnych skupín, posilnenie jej vzťahu s inými umelcami, s vedou, praxou a experimentmi v tejto interdisciplinárnej oblasti. Podobne sa katedra snaží podporovať súčasné formy výskumu a podporovať súčasné debaty o produkcii na nezávislej divadelnej scéne, hraničných dramatických formách a výkonných produktoch v širokom spektre súčasného umenia.

Izrael

Škola bola založená v roku 1988. Medzi absolventmi školy sú napríklad aj: Ayelet Zorer (ktorý hral vo filmoch Anjeli a démoni s Tomom Hanksom alebo Munich režírovaný Stevenom Spielbergom). Ali Saliman (ktorý hral vo filme Raj hneď teraz, ktorý bol nominovaný na Oscara) a mnoho ďalších, ktorí hrajú hlavné postavy či už v divadelných filmoch a televíznych seriáloch v Izraeli.

Škola sa nachádza v najviac zanedbanej časti Tel Avivu. Jedinečnosť školy špočíva v kombinácií najvyššej úrovne hereckého štúdia a spoluprácou s okolím, v ktorom sa škola nachádza. Na svete existuje len veľmi málo takýchto inštitúcií. V rámci odbornej prípravy sa študenti zapájajú do vedenia 16 divadelných skupín v komunite ako sú napr. mladí ľudia v ohrození, deti imigrantov v núdzi, deti so špeciálnymi potrebami a psychickými problémami, seniori a mnoho ďalších.

Škola spolupracuje na rozvoji spolupráce s divadelnými inštitúciami v Izraeli aj v zahraničí. V priebehu rokov svojej činnosti sa Štúdio školy podieľalo na viacerých koprodukciách divadiel po celom svete.

Chorvátsko

Od roku 1950 Akadémia dramatického umenia poskytuje študentom bohaté a rozmanité vzdelávacie prostredie. Akadémia dramatického umenia sa nachádza v Záhrebe a má viac ako 350 študentov a učiteľov, 100 externých učiteľov a približne ďalšími 100 zamestnancov.  Povzbudzujeme študentov i zamestnancov, aby sa individuálne rozvíjali, učili sa a tvorili každý jeden deň a uvažovali o umeleckej praxi a vyučovacích metódach, ktoré vykonávame, ako o ceste, ktorú naši študenti prijímajú k úspešnej profesionálnej umeleckej kariére.

Všetky štúdie, ktoré  Academy of Dramatic Arts (ADA) zavádzajú ako vysokoškolské alebo postgraduálne programy, boli navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky pracovného trhu v oblasti divadla, divadelného umenia, filmového a audiovizuálneho mediálneho umenia. Od založenia školy sa hlboko spája štúdium s profesionálnou umeleckou produkciou a kultúrnym životom nielen v Chorvátsku, ale aj v zahraničí. Vzhľadom na skutočnosť, že Academy of Dramatic Arts navrhla hlavnú časť vzdelávacieho programu v oblasti dramatického a audiovizuálneho umenia v Chorvátsku, reštrukturalizujeme všetky učebné osnovy v súlade s najnovšími umeleckými trendmi, technologickým prostredím a umeleckými výskumnými postupmi, pričom usporiadanie umeleckých zručností a produkcie ako disciplíny, ktorá sa neustále rozvíja v historickom a spoločenskom kontexte.

Krakov

AST National Academy of Theatre Arts in Krakow bola založená v roku 1946. Na začiatku sa škola volala Ludwik Solsku State Drama School in Krakow (PWST). Od 1. októbra 2017 nesie škola názov Academia Sztik Teatralnych im. St. Wyspianskeiho in Krakoow (AST). V súčasnosti je na AST možné získať magisterský titul z herectva, divadelnej réžie, bábkoherectva a divadelného tanca.  Škola spadá priamo pod Ministerstvo kultúry a národného dedičstva. Škola sa nachádza v troch mestách: Krakov, Vroclav a Bytom.

AST prezentuje študentské vystúpenia študentov štvrtého a piateho ročníka herectva a bábkoherectva, pripravených samostatne študentami za účasti “odborníkov”, vznikajú teda profesorsko-študentské predstavenia. PWST má profesionálne vybavené štúdia v Krakove.

Lipsko

Herecká škola v Lipsku bola založená v novembri 1953. V roku 1967 bola škola pomenovaná po nemeckom hercovi Hansovi Ottovi. V septembri 1992 sa škola stala súčasťou University of Music and Theatre „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig. V roku 2009 sa herecká fakulta stala inštitútom a pôvodné pomenovanie  „Institute of Acting „Hans Otto“.

Program zahŕňa dramatické predmety (16 hodín týždenne), reč, pohyb, šerm, umelecký prednes, akrobaciu, pantomímu, holistický hlasový tréning, a rytmus a to všetko je doplnené ešte o teoretické predmety a kurzmi ako napr. zborovú recitáciu, rozhlasové hry alebo workshopy. Navyše vyučujúci na tejto fakulte sú známymi profesionálnymi divadelníkmi a hosťujúci lektori sa objavujú na scéne v Nemecku aj v zahraničí.

Od roku 1965 je fakulta najúspešnejšou v daných programoch: Po dvojročnom intenzívnom osvojení si základných vedomostí  na Hochschule, študenti v treťom a štvrtom ročníku začínajú s praktickým štúdiom v divadelnom štúdiu. Tieto divadelné štúdia sú prepojené s poprednými divadelnými regiónmi ako Dražďany, Halle a Lipsko a od roku 2014 aj s Kolínom nad Rýnom. Študenti sa podieľajú na produkcií inscenácií a rozvíjajú tak svoje schopnosti.

Praha

Divadelná fakulta AMU v Prahe je moderná umelecká vysoká škola univerzitného typu zameraná na výchovu humanitne vzdelaných umeleckých osobností schopných vo svojej praxi spojovať znalosť divadelných postupov a štýlov s odvahou k tvorivému experimentu. DAMU je prísne výberová škola, ktorá ponúka štúdium vo všetkých odboroch divadelnej tvorby: herectvo, réžia, dramaturgia, scénografia, teória a kritika, divadelná produkcia, autorská tvorba a dramatická výchova, a ako aj v oblasti činoherného divadla tak v oblasti divadla alternatívneho aj bábkového. Na univerzite učia najvýznamnejšie osobnosti českého divadelného života a taktiež hosťujúci pedagógovia taktiež vynikajúci divadelníci zo zahraničia. Štúdium prebieha v bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni. Škola má veľké množstvo zahraničných kontaktov a ponúka možnosť stáži v rámci aj EU aj mimo nej. Štúdium na Divadelnej fakulte je výzvou pre odvážnych, talentovaných a tvorivých mladých ľudí. Absolventi DAMU nachádzajú prestížne uplatnenie v popredných divadlách v Českej republike, pôsobí v nezávislých divadelných skupinách, uplatňujú sa ako divadelníci, divadelní kritici, producenti, pedagógovia a v najširšom slova zmysle autori.

Rumunsko

University of Arts Târgu-Mureş je akreditová štátna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania. University of Arts Târgu-Mureş sa venuje vzdelávaniu, vedeckému výskumu a umeleckej tvorbe, založenej na predpisoch a stanovených kritériách University of Charter,  v súlade s národnými právnymi predpismi a princípmi Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. University of Arts Târgu-Mureş v súčasnosti pripravuje hercov, bábkarov, režisérov, choreografov, impresáriov, dramatikov, divadelných kritikov, dizajnérov, učitelia hudby v rumunskom a maďarskom jazyku. Univerzita tiež prevádzkuje divadlo a bábkové divadlo, ktoré organizujú profesionálne umelecké predstavenia každú sezónu.Prioritné ciele University of Arts Târgu-Mureş sú v súčasnosti a blízkej  budúcnosti zamerané na:

Posilnenie pozície University of Arts Târgu-Mureş v systéme vzdelávania v Rumunsku a v strednej a východnej Európe, aby fungovala ako a centrum pre umelecké vzdelávanie, umeleckú tvorbu a výskum umeleckých javov.

Zvyšovanie kvality ponúkaných vzdelávacích služieb v oblasti umeleckého a vedeckého vzdelávania. Snažíme sa rozvíjať stratégie na zvýšenie kvality vzdelávania, propagácie a politiky, ktorá podporuje osobnú dokonalosť, profesionálny rozvoj, pripútanosť a vernosť voči inštitúcii. Na ten istý účel chceme podporovať umenie a vedeckého výskumu prostredníctvom mnohých zamestnancov, financovania a logistických ponúk  v požadovaných štandardoch.

 Rusko

Russian State Institute of Performing Arts (former name Saint-Petersburg Theatre Arts Academy), bola založená v roku 1779 a je najstaršou a najväčšou inštitúciou tohto druhu v Rusku, ktorá pripravuje a vzdeláva každého budúceho profesionála v oblasti súčasného divadla. Počas svojej viac než 200 ročnej histórie,  sa Akadémia vyvíjala od realistických tradícií  Emperor’s Theatre School ku technikám Vsevoloda Mejerchoľda, svetovo presláveného divadelníka a člena fakulty Akadémie na začiatku 20.storočia. Dnes sa Akadémia zameriava najmä na princíp Stanislavského systému, konkrétne metódu psychologického hrania a metódu hereckej analýzy, výučba hercov zahŕňa aj Mejerchoľdovú biomechaniku. S úctou ku klasickej škole- ktorá je charakterickou vlastnosťou petrohradskej kultúrnej spoločnosti – Akadémia zvláda kombinovať súčasné inovácie založené najmä na úspechoch ruského divadla v 20. storočí.

Stuttgart

Univerzita bola založená v roku 1857 a je najstaršou univerzitou a s takmer 800 študentami najväčšou umeleckou univerzitou v Baden-Wurrtember. Sídli pozdĺž Stuttgartskej “Culutre Mile”, Univerzita je veľmi dôležitou pre Stuttgart a okolité regióny, nie len ako univerzita ale aj ako usporiadateľ koncertov a kultúrne centrum.

Univerzita ponúka bohatú ponuku predmetov a taktiež aj klavír, orgán a spev, všetky ochrestrálne nástroje, kompozíciu, dirigovanie, gitaru, harfu a výučbu hudby.

S úctou k múzickému umeniu ponúka štúdium opery. divadla, vizuálneho divadla – bábkoherectvo a animácia, hovorené divadlo- benefitom univerzity je aj vlastné divadlo (Wilhelma theater), ktoré je súčasťou univerzity. Tiež prevádzkujeme operné štúdio v spolupráci s Sttatsoper Stuttgart, aby sme podporili opernú výučbu a herectvo v spolupráci s Staatsschauspiel Stuttgart a s niekoľkými ďalšími divadlami v Baden-Württembergu, umožňujú študentom získať praktické skúsenosti.

Štúdium v Stuttgarte je charakteristické umeleckou autonómiou a individuálnou zodpovednosťou. Študenti získavajú kvalitný základ v širokej škále zručností, ktoré im môžu poskytnúť potrebné vedomosti/zručnosti aby sa stali úspešnými. Okrem iného výučba tiež zahŕňa tradičné a súčasné techniky animácie.

Našim cieľom je podporiť ich v objavovaní ich potencionálnej kreativity a povzbudiť každého študenta v objavovaní vlastnej osobnosti tak, aby sme ich sprevádzali na ceste stať sa vynaliezavým, sebavedomým a kreatívnym divadelníkom, ktorý si vytvorí vlastný podpis/štýl v oblasti súčasného divadla a kultúry.

Slovensko

VŠMU je s 1050 študentmi najväčšou umeleckou školou v SR. Študentom ponúka ďalší rozvoj talentu v divadelných,filmových,hudobných a tanečných študijných programoch.Vedie ich k hlbokému prieniku do študovaných odborov v kontexte európskej kultúry,k rozpoznaniu ich špecifického miesta v slovenskej kultúre.Z absolventov VŠMU regrutujú popredné osobnosti slovenského umenia a kultúry. Svojim pedagógom ponúka pôsobenie v samotnom centre inovácie akreditovaných umeleckých odborov a umožňuje rozvíjanie všetkých foriem štúdia a výskumu prostredníctvom umenia a základného a aplikovaného výskumu. VŠMU otvára priestor odborníkom z profesijnej sféry a ťaží tak z pružnej spätnej väzby aktualizovať výučbu podľa súčasných profesijných štandardov. Verejnosti ponúka divadelné a tanečné predstavenia,filmové projekcie,koncerty študentov a pedagógov a prispieva ku kultivácii verejného priestoru tvorivou reflexiou. Pomáha udržovať povedomie o národnom kultúrnom výraze.

Slovinsko

Vysoká škola múzických umení v Ľubľane je členom Univerzity v Ľubľane od roku 1975. Slovinská vláda založila Vysokú školu múzických umení v roku 1945 dekrétom. Bola to prvá inštitúcia poskytujúca  vysokoškolské vzdelanie v oblasti divadla v bývalej Juhoslávií. Vyučovanie na škole začalo v roku 1946. V roku 1949 bola škola presunutá do priestorov na Štefanovej ulici v Ľubľane na tretie poschodie znárodneného kláštora.

V roku 1963 však bola Vysoká škola múzických umení premenovaná na Vysokú školu divadla, rozhlasu, filmu a televízie. Do roku 1975 fungovala ako nezávislá inštitúcia vzdelávania pod vedením rektora. Potreba audiovizuálnych médií si vyžadovala rozšírenie učebných osnov akadémie z divadla aj na iné príbuzné a napriek tomu nezávislé oblasti. V prvých rokoch sa jednalo o film a rozhlas, a neskôr pribudli aj televízne štúdie. Na akadémií postupne začal rozmach filmovej produkcie študentov, ako aj rozhlasových a televíznych programov.

UL AGFRT je jediná vysoká škola v Slovinsku, ktorá vychováva profesionálnych divadelníkov a filmárov. V roku 2014 sa väčšina aktivít školy presunula do nových priestorov na Trubarjevskej ceste. V súčasnosti Vysoká škola múzických umení zabezpečuje výučbu v prenajatých priestoroch na Nazorjevskej ulici, Trubarjevskej ceste a Kvedrovej ulici, ako aj v prenajatých priestoroch vo verejných aj súkromných divadlách. Škola sa naďalej snaží nájsť trvalé riešenie tohto problém týkajúceho sa priestoru. Škola je odhodlaná ostať poprednou a najvýznamnejšou vzdelávacou inštitúciou v oblasti divadla, rozhlasu, filmu a televízie. pričom nasleduje najinovatívnejšie spôsoby  v oblasti umenia a snaží sa študentom umožniť nadobudnúť, čo najviac skúseností. Škola si upevnila svoju pozíciu v divadelnom a filmovom štúdiu v Slovinsku, ako aj v medzinárodnom meradle a obohatila mnohé kreatívne aj vedecké oblasti, či už v Slovinsku alebo zahraničí.

Taliansko

ACCADEMIA TEATRALE DI ROMA “Sofia Amendolea” sa zrodila na základe medzinárodného projektu ROMATEATROFESTIVAL (Medzinárodný festival tvorby divadla – s vysokým patronátom U.N.E.S.C.O. a striebornou medailou prezidenta Talianskej republiky). Hlavným cieľom je vzdelávať európskych hercov, z tohto dôvodu Accademia Hills svojou didaktikou s medzinárodnými aktivitami, vystúpeniami a workshopmi podporuje medzinárodné výmeny študentov a učiteľov.

Newsletter

Chceš dostávať festivalové novinky?
Would you like to receive our newsletter?

Najnovšie komentáre